ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Inschrijving

VM Packaging Awards is een nationaal evenement met nationale prijzen voor de gehele verpakkingsbranche. Alle ingezonden cases dienen werk te betreffen dat (deels) in Nederland ontworpen of geproduceerd is, of dienen een Nederlandse merkeigenaar te hebben. Daarnaast is het product gelanceerd in de periode na 1 april 2023 tot 1 februari 2025. Prototypes en mock-ups die niet op de markt zijn gebracht, komen niet voor nominatie in aanmerking. Relatiegeschenken kunnen wel worden ingezonden, mits in de categorie Promotionele Verpakkingen. 

Door deelname aan de NL Packaging Awards verklaart de inzender dat allen, die in belangrijke mate aan de ontwikkeling en/of vervaardiging van de verpakkingen hebben meegewerkt, akkoord gaan met de inzending. De ingezonden verpakking mag niet in strijd zijn met enig aangevraagd of toegekend octrooi.

ManagementMedia heeft toestemming voor het gebruik van de bekroonde verpakkingen voor publiciteit en presentaties.
 

Inzendingen voor de VM Packaging Awards dienen te voldoen aan de Essentiële Eisen, die voortvloeien uit de Europese Regelgeving en die zijn vastgelegd in Nederlandse wetgeving. De jury behoudt zich het recht voor om inzendingen die niet aan deze eis voldoen niet te nomineren, ook als de inzending positief scoort op de criteria in de betreffende categorie. In dat geval zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. De inzender is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke eisen. 

Namen en adressen worden gepubliceerd zoals op het inschrijfformulier door de inzender vermeld. ManagementMedia draagt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste vermelding op het inschrijfformulier. 

Het inschrijfformulier dient uiterlijk 1 februari 2025 bezit te zijn van ManagementMedia en kan alleen online worden ingevuld. Voor elke ingezonden case dient het gehele formulier in het Nederlands te worden ingevuld en dient digitaal beeldmateriaal te worden gestuurd. U dient alle stappen van het inschrijfproces te doorlopen en een productsample in tweevoud op te sturen.

Wanneer uw inzending wordt genomineerd kan de organisatie vragen om een extra verpakking om te tonen tijdens de prijsuitreiking. De ingezonden verpakking wordt niet teruggestuurd, tenzij de inzender daar uitdrukkelijk schriftelijk om vraagt bij het inzenden van de producten en de inzender hiervoor de kosten draagt. Na inzending van het inschrijfformulier ontvangt u een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden betaald.
 

Door deel te nemen verklaart u akkoord te gaan met het privacy statement van ManagementMedia. 

Jurering 

De jurering vindt in maart 2025 plaats en is gebaseerd op het ingezonden materiaal en de door u verstrekte informatie. Hoe concretere en overtuigender opgesteld, bij voorkeur onderbouwd met cijfers, des te groter de kans op succes.

De genomineerden worden eind april 2025 via de VerpakkingsManagement-website en de sociale kanalen van VM. De uitreiking van de NL Packaging Awards is op 23 juni 2025 in het Singer Theater in Laren. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Publieksprijs 

Nieuw in de editie van 2025 is de 'Industry Favorite' publieksprijs. De genomineerde inzendingen komen hiervoor in aanmerking. Genomineerde bedrijven kunnen hun stakeholders aanmoedigen om te stemmen op de betreffende genomineerde inzending. 

Eigendom en Aansprakelijkheid 

ManagementMedia zal de ingezonden verpakkingen gedurende het verloop van de wedstrijd zo goed mogelijk beheren. Verzending, gebruik en eventueel terugzending geschiedt volledig voor het risico van de inzender. ManagementMedia is gevrijwaard van eventuele aansprakelijkheid voortvloeiende uit schade ontstaan ten gevolge van beschadiging of ontvreemding van de verpakking en/of inhoud van de verpakking.